Algemene voorwaarden

 

 1. Mr Harmsen oefent onder de naam "Regulus Advocatuur & Conflictmanagement" een advocatenkantoor uit. Het kantoor (hierna: “Regulus”) is gevestigd te Zeist. In het handelsregister is Regulus ingeschreven onder KvK-nummer 30281730. De natuurlijke perso(o)n(en) die indirect eigena(a)r(en) van Regulus is (zijn), wordt(en) in deze algemene voorwaarden “partners” genoemd.
 2. U bent de opdrachtgever. Alle opdrachten worden aangenomen en uitgevoerd door Regulus. Artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn uitgesloten. Alle opdrachtgevers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de opdracht. 
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Regulus. Regulus werkt alleen met andere algemene voorwaarden wanneer dat schriftelijk is vastgelegd. De algemene voorwaarden gelden ook ten behoeve van de partners van Regulus en overige personen die voor Regulus werkzaam zijn of waren, inclusief hun rechtsopvolgers.
 4. U betaalt voor onze werkzaamheden een honorarium, verschotten en omzetbelasting. Het honorarium is gebaseerd op het overeengekomen uurtarief – en bij gebrek aan een afspraak hierover, een redelijk uurtarief – en de aan de opdracht bestede tijd. Regulus heeft het recht om de uurtarieven jaarlijks aan te passen. Verschotten bestaan uit griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, reiskosten e.d. Regulus mag u vragen voorschotten te betalen. Zolang de voorschotten niet zijn voldaan hoeft Regulus geen werkzaamheden te verrichten.
 5. Declaraties moeten binnen veertien dagen na factuurdatum zijn betaald. Wanneer het bedrag niet op tijd is ontvangen, bent u in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat u een beroep op opschorting of verrekening kan doen. Regulus is dan gerechtigd om buitengerechtelijke incassokosten en vertragingsrente van 1% per maand in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente. Als u een consument bent, geldt het tarief volgens de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit. Regulus kan dan ook de opdracht onmiddellijk en eenzijdig opschorten of beëindigen. Dit leidt nooit tot schadeplichtigheid van Regulus. In het geval van een eventuele procedure tussen Regulus en u bent u niet alleen verplicht tot nakoming van uw verplichtingen maar tevens gehouden om de in verband daarmee daadwerkelijk door Regulus gemaakte kosten te vergoeden.
 6. Indien u daarmee expliciet instemt, kan Regulus de eventueel van of voor u ontvangen gelden (al dan niet op een bankrekening van een stichting beheer derdengelden, waarbij Regulus is aangesloten) verrekenen met of aanwenden voor de betaling van hetgeen u aan Regulus verschuldigd bent. U kunt deze instemming niet intrekken of herroepen.
 7. Bij de uitvoering van de opdracht kunnen personen worden ingeschakeld die niet verbonden zijn aan Regulus. U geeft Regulus toestemming om namens u in te stemmen met een beperking van de aansprakelijkheid van deze personen. Regulus is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze personen.
 8. Behoudens ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van Regulus vrijwaart u Regulus en de ingeschakelde (hulp)personen voor aanspraken en/of schade van anderen. Deze vrijwaring omvat mede kosten van juridische bijstand.
 9. Alle vorderingsrechten jegens Regulus in verband met de uitvoering van de door Regulus verrichte of aan Regulus opgedragen werkzaamheden (daaronder mede begrepen vorderingen tot vergoeding van schade) vervallen één (1) jaar na de dag waarop u bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten respectievelijk de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Regulus. In alle gevallen vervallen deze vorderingsrechten na verloop van twee (2) jaar nadat de werkzaamheden door of namens Regulus zijn uitgevoerd.
 10. Regulus heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten zoals voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten. De aansprakelijkheid voor alle werkzaamheden is beperkt tot de dekking waarvoor een verzekering is afgesloten, vermeerderd met het eigen risico. Wanneer deze verzekering niet uitkeert, is de aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium, exclusief verschotten en omzetbelasting, dat voor de werkzaamheden in het kalenderjaar is ontvangen. De aansprakelijkheid bedraagt in dat geval maximaal € 25.000. Informatie over (de dekking van) de verzekering wordt op verzoek toegezonden. De beperking van aansprakelijkheid van Regulus als bedoeld in dit artikel geldt ongeacht of de aansprakelijkheid voortvloeit uit een overeenkomst, de wet (zoals onrechtmatige daad) of een andere rechtsgrond.
 11. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht Regulus om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU-NL). Regulus mag u niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. De wet- en regelgeving verplicht Regulus ook om de opdrachtgever en de eventueel uiteindelijk belanghebbende(n) te identificeren.
 12. Uw persoonsgegevens nemen wij op in een bestand. Dit bestand gebruikt Regulus voor de voldoening aan wettelijke verplichtingen en beroepsregels, de uitvoering van de werkzaamheden en om u te informeren over onze diensten die voor u interessant kunnen zijn. Wanneer geen berichten over onze diensten wilt ontvangen, zullen wij uw gegevens uit het bestand verwijderen.
 13. Het Nederlandse recht is van toepassing op onze rechtsverhouding.
 14. Regulus heeft een regeling voor het geval u een klacht heeft. Deze kantoorklachtenregeling kunt u vinden op www.regulusadvocatuur.nl/klachtenregeling. Aan deze regeling zijn geen kosten verbonden.  Alleen de rechter van de rechtbank Midden – Nederland is bevoegd om te oordelen over geschillen, tenzij Regulus kiest voor de bevoegde rechter van de woonplaats van opdrachtgever. Partijen kunnen ook afspreken om hun geschil met mediation op te lossen.
 15. Regulus zal de stukken in het dossier zeven jaren bewaren. Deze bewaarperiode start op de dag volgend op die waarop de werkzaamheden zijn beëindigd. Na deze periode mag Regulus deze stukken vernietigen.
 16. Regulus heeft afspraken gemaakt met een of meer andere advocaten over de (praktijk)waarneming van de bij Regulus in behandeling zijnde opdrachten ingeval van ongeplande langdurige afwezigheid. Informatie hierover en de contactgegevens van de (praktijk)waarnemer(s) staan vermeld op www.regulusadvocatuur.nl/waarnemingsregeling. De met de cliënt voor opdrachten gemaakte afspraken en deze algemene voorwaarden gelden ook ten behoeve van de (praktijk)waarnemer(s).
 17. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in de Engelse taal. Ingeval van een tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst en de Engelse tekst of de uitleg daarvan, zijn de algemene voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal bindend.
 18. Regulus kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd en zonder voorafgaand bericht aanpassen. De aangepaste voorwaarden zijn van toepassing op alle daaropvolgende rechtsverhoudingen met u.

Versie:1 oktober 2023

 

Download de algemene voorwaarden hier.