Elektronische vergaderingen van bestuur en raad van commissarissen

Uit de toelichting bij de wet volgt dat voor elektronische vergaderingen van bestuur en raad van commissarissen de instemming van alle bestuurders respectievelijk commissarissen nodig is. Dat lijkt mij een ongewenste beperking.

Artikel 5 lid 4 van het wetsvoorstel bepaalt dat statutaire bepalingen aangaande het fysiek bijeenkomen van het bestuur en de raad van commissarissen niet van toepassing zijn. Het ligt voor de hand dat dit geldt voor alle vergaderingen van bestuur en raad van commissarissen en niet alleen voor de vergaderingen waarin besloten moet worden om een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen. De Toelichting bij de regeling merkt daarover op dat alleen met instemming van alle bestuurders respectievelijk commissarissen besloten kan worden elektronisch te vergaderen.

Wanneer met artikel 5 lid 4 inderdaad beoogd wordt te regelen dat niet alleen algemene vergaderingen, maar ook bestuursvergaderingen en vergaderingen van de raad van commissarissen elektronisch kunnen plaatsvinden, is het in de Toelichting bij de regeling genoemde unanimiteitsvereiste niet alleen niet terug te lezen in voornoemd artikel, maar is het bovendien onwenselijk. Het ware beter om te bepalen dat iedere bestuurder respectievelijk commissaris kan verzoeken tot een niet-fysieke vergadering.

Terug