Uitstel van de algemene vergadering bij sommige besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

Net als verenigingen en NV’s hebben ook BV’s die nog in hun statuten hebben staan dat de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden moet worden de mogelijkheid om deze vergadering uit te stellen. Dat staat in de toelichting bij de wet. Ik vind dat dat uit de wet zelf moet blijken.

In de artikelen 7 en 9 van het wetsvoorstel wordt bepaald dat voor verenigingen respectievelijk naamloze vennootschappen het bestuur de bevoegdheid krijgt om de jaarlijks te houden algemene vergadering met ten hoogste vier maanden uit te stellen. Deze bepaling is ingegeven door het wettelijke voorschrift dat bij die rechtspersonen de algemene vergadering gehouden wordt binnen een bepaald aantal maanden na einde van het boekjaar.

Voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid is een dergelijke uitstelbevoegdheid niet opgenomen. De reden daarvoor zal zijn dat de wet – sedert 2012 – voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid geen termijn meer kent waarbinnen de algemene vergadering gehouden dient te worden.

Er zullen echter besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid zijn in wier statuten nog de wettelijke regeling van vóór 2012 is overgenomen op grond waarvan een algemene vergadering gehouden moet worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, tenzij de statuten een kortere termijn kennen. Deze regeling geldt thans nog voor de naamloze vennootschap.

Over deze situatie merkt de toelichting op dat als bijvoorbeeld de statuten van een BV een termijn voor het houden van een algemene vergadering stellen, deze niet van toepassing is en in de plaats daarvan de uitstelmogelijkheid geldt die in deze wet is voorzien. Ik vraag mij af welke uitstelmogelijk hier wordt bedoeld. Het wetsvoorstel kent immers alleen voor verenigingen en naamloze vennootschappen een uitstelmogelijkheid. Voor BV’s is die niet opgenomen. Dat lijkt me een omissie, die hersteld moet worden.

Terug