Vergaderingen van certificaathouders

De in het wetsvoorstel opgenomen regeling is niet rechtstreeks, maar evenmin indirect, van toepassing op de hier bedoelde vergaderingen van certificaathouders. Dat is ongewenst. Niet zelden zijn de aandelen in familiebedrijven gecertificeerd en worden de certificaten gehouden door nogal wat familieleden. Zonder aanvullende wetgeving kunnen deze vergaderingen van de certificaathouders als gevolg van de corona-maatregelen immers ook geen doorgang vinden.

Waar aandelen in het kapitaal van naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid zijn gecertificeerd, kunnen de statuten van deze vennootschappen aan certificaathouders het vergaderrecht toekennen. Aldus verkrijgen de certificaathouders het recht om algemene vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren. Houders van certificaten waaraan een vergaderrecht is verbonden kwalificeren daarmee als vergadergerechtigden, zodat de voorgestelde regeling ook op hen van toepassing is. Dat deze categorie vergadergerechtigden niet expliciet in de Toelichting bij de regeling wordt genoemd, doet daar niet aan af. Het zou de duidelijkheid uiteraard wel ten goede komen wanneer de Toelichting bij de regeling op dit punt wordt aangevuld.

De voorgestelde regeling richt zich met name op de algemene vergaderingen. Wanneer aandelen in naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid zijn gecertificeerd, is soms ook een besluit nodig van de certificaathouders. Dat volgt dan uit de statuten van het administratiekantoor (meestal een stichting) dat de aandelen houdt en de certificaten heeft uitgegeven, dan wel de van toepassing zijnde administratievoorwaarden.

Terug