Vergaderingen van leden van afdelingen of regio's van verenigingen

Het verdient daarom aanbeveling om in de tekst van de wet, dan wel de toelichting tot uitdrukking te brengen dat de regeling ook van toepassing is op vergaderingen van leden van afdelingen of regio’s.

Artikel 6 richt zich op algemene ledenvergaderingen van verenigingen (alsmede coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen). De regeling voor de ledenvergadering van een vereniging zal gelet op art. 2:39 lid 1, eerste zin BW ook van toepassing zijn op de vergaderingen van ledenraden. Of hetzelfde geldt voor vergaderingen van leden een afdeling of regio van een vereniging is onzeker. Dat is zelfs het geval wanneer de statuten van een vereniging voor een dergelijke vergadering de statutaire bepalingen voor een algemene ledenvergadering van overeenkomstige toepassing verklaren.

Terug