Klachtenregeling

Regulus Advocatuur & Conflictmanagement B.V. (hierna: “Regulus”) doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u onverhoopt toch ontevreden zijn over de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst, de kwaliteit van onze dienstverlening of de hoogte van de declaratie, dan doet u er goed aan om uw bezwaren voor te leggen. U kunt zich te allen tijde wenden tot de klachtenfunctionaris binnen Regulus, Rik Harmsen. Samen met u en degene over wie geklaagd wordt, probeert hij dan zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem te vinden.

Uiteraard zijn er voor u geen kosten verbonden aan een klachtbehandeling.

Een klacht dient schriftelijk, dat wil zeggen per post (Huis ter Heideweg 24A, 3705 LZ Zeist) of per e-mail (klacht@regulusadvocatuur.nl), te worden ingediend.

De klager en degene over wie is geklaagd, worden in de gelegenheid gesteld om een toelichting te geven op de klacht. Binnen vier weken na ontvangst van de toelichting van de klager stelt de klachtenfunctionaris de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk en met redenen omkleed in kennis van zijn oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen, dan wel een uitnodiging voor een gesprek naar aanleiding van de klacht.

In het geval de klachtenfunctionaris zich genoodzaakt ziet om af te wijken van de termijn van vier weken, doet hij daarvan gemotiveerd mededeling aan de klager en degene over wie is geklaagd, onder vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de gegrondheid van klacht zal worden gegeven.

De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd, nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

Klachten die na behandeling niet zijn opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde (civiele) rechter.

 

Download de klachtenregeling hier.