Tijdelijke regeling voor elektronische vergaderingen van rechtspersonen kan beter

14 april 2020 - Rik Harmsen

Op 21 april 2020 is door de Eerste Kamer een wet aangenomen die het tijdelijk mogelijk maakt om via een elektronisch communicatiemiddel te vergaderen. Dit is nodig omdat in verband met de anti-coronamaatregelen fysieke vergaderingen geen doorgang kunnen vinden. Deze tijdelijke wet is een uitkomst. Zie hierover ook: Corona-noodwet maakt elektronisch vergaderen voor rechtspersonen mogelijk.

De wet is op 24 april 2020 van kracht geworden, en loopt in beginsel tot 1 september 2020, met steeds een verlenging van twee maanden mogelijk. De bepalingen hebben een terugwerkende kracht tot en met 16 maart 2020.

Laat ik voorop stellen dat ik veel waardering heb voor de voortvarendheid waarmee deze regeling wordt gemaakt. Maar dat neemt niet weg dat de regeling op enkele punten tekort schiet of niet voldoende duidelijk is. Ik meen dat enkele verbeteringen makkelijk doorgevoerd kunnen worden. Daarover gaat dit artikel. Ik beperk mij tot het gedeelte van de wet dat gaat over elektronische vergaderingen.

Het wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is een zogenoemde verzamelwet. Naast een regeling op het gebied van elektronisch vergaderen bevat het verschillende andere voorzieningen. Lees hier verder.

Algemene opmerkingen
Naar mijn mening voldoet de voorgestelde regeling aan een grote behoefte. Met name voor rechtspersonen wier statuten (nog) niet de mogelijkheid kennen om via een elektronisch communicatiemiddel aan een algemene vergadering deel te nemen. Lees hier verder.

Vergaderingen van leden van afdelingen of regio’s van verenigingen
Het verdient daarom aanbeveling om in de tekst van de wet, dan wel de toelichting tot uitdrukking te brengen dat de regeling ook van toepassing is op vergaderingen van leden van afdelingen of regio’s. Lees hier verder.

Vergaderingen van certificaathouders
De in het wetsvoorstel opgenomen regeling is niet rechtstreeks, maar evenmin indirect, van toepassing op de hier bedoelde vergaderingen van certificaathouders. Dat is ongewenst. Niet zelden zijn de aandelen in familiebedrijven gecertificeerd en worden de certificaten gehouden door nogal wat familieleden. Zonder aanvullende wetgeving kunnen deze vergaderingen van de certificaathouders als gevolg van de corona-maatregelen immers ook geen doorgang vinden. Lees hier verder.

Vergaderingen van houders van soorten aandelen
De vraag dringt zich op of de voorgestelde regeling van toepassing is op afzonderlijke vergaderingen van houders van een bepaalde soort. Dat ligt wel voor de hand, maar volgt niet duidelijk uit het voorstel.

Elektronische vergaderingen van bestuur en raad van commissarissen
Uit de toelichting bij de wet volgt dat voor elektronische vergaderingen van bestuur en raad van commissarissen de instemming van alle bestuurders respectievelijk commissarissen nodig is. Dat lijkt mij een ongewenste beperking. Lees hier verder.

Uitstel van de algemene vergadering bij sommige besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
Net als verenigingen en NV’s hebben ook BV’s die nog in hun statuten hebben staan dat de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden moet worden de mogelijkheid om deze vergadering uit te stellen. Dat staat in de toelichting bij de wet. Ik vind dat dat uit de wet zelf moet blijken. Lees hier verder.

De voorgestelde regeling kan leiden tot een beperking van de rechten van vergadergerechtigden
In de tijdelijke regeling is het stellen van vragen tijdens een elektronische vergaderingen aan banden gelegd. Dat is een ongewenste beperking ten opzichte van de huidige regeling. Lees hier verder.

Rik Harmsen, 14 april 2020, voor het laatst bijgewerkt 24 april 2020

Meer weten? Neem dan contact op: 06-29600010

Aanmelden voor nieuwsbrief

© Regulus Advocatuur